Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo representeert het vermoedelijke resultaat over 2018 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2017 (deze was niet meegenomen in de samenstelling van de begroting 2018) en de 1ste bestuursrapportage 2018. Het begrotingsaldo voor het jaar 2018 komt op € 115.447 voordelig.

Voor de jaren 2019 en verder is het begrotingssaldo € 112.839 nadelig. Dit structurele nadeel is meegenomen bij de samenstelling van de financiële kadernota 2019-2022.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo

2018

2019

2020

2021

001

Resultaat 2de bestuursrapportage 2017

64.000

64.000

64.000

64.000

002

Resultaat 1ste bestuursrapportage 2018

-179.447

48.839

48.839

48.839

Saldo begroting 2018-2019

-115.447

112.839

112.839

112.839

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2018 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2018 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor o.a. de vervanging van een shovel (€ 70.000) en voor de vervanging openbare verlichting (€ 250.000). Een meer in het oog springende aanvraag is wellicht de beschikbaarstelling van een krediet van € 3.000.000 voor de uitvoering van het project Leyhof. Dit krediet stond in het investeringsplan in jaarschijf 2020 maar de gunning van dit werkt vergt nu dat het krediet in 2018 beschikbaar wordt gesteld. Omdat de kasstroom, op basis waarvan de kapitaallasten zijn berekend, naar verwachting maar beperkt wijzigt zal deze verschuiving voor de kapitaallasten nauwelijks van invloed zijn. De uitgebreide toelichting op deze voorstellen is in het onderdeel "kapitaallasten en investeringskredieten" opgenomen.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Zo zien we in meerdere programma's het resultaat op kapitaallasten en de aansluiting van de begroting op het verhuurregister vastgoed terug. Verder wordt voorgesteld om enkele afwijkingen te verrekenen met de reserves in overeenstemming met het doel van die reserves. De uitkomst van deze rapportage bestaat o.a. uit voordelen op kapitaallasten van € 41.000, rente geldleningen van € 100.000 en dividend van € 242.000 en nadelen op de bijdrage RDOG € 38.000, exploitatie vastgoed € 37.000, BTW reïntegratie € 30.000 en afkoop onderhoud graven € 88.000.

Mutatie per programma

2018

2019

2020

2021

1A Actieve en gezonde inwoners

117.361

113.407

113.407

113.407

1B Zelfredzame inwoners

-72.273

-143.412

-143.412

-143.412

1C Ondersteunde inwoners

164.343

167.937

167.937

167.937

Totaal Meedoen in Leiderdorp

209.431

137.932

137.932

137.932

2A Werken en ondernemen in het dorp

0

0

0

0

2B Wonen en recreëren in het dorp

14.212

12.612

12.612

12.612

2C Ruimte in het dorp

-68.517

-76.938

-32.562

-32.562

2D Dienstverlening in het dorp

-59.647

35.000

0

0

2E Grondexploitaties

0

0

0

0

Totaal Aantrekkelijk Leiderdorp

-113.952

-29.326

-19.950

-19.950

3A Bestuur

0

0

0

0

3B Bedrijfsvoering

204.623

48.754

4.378

4.378

3C Regiozaken

-78.415

-83.435

-83.435

-83.435

Totaal Bestuur en organisatie Leiderdorp

126.208

-34.681

-79.057

-79.057

A Lokale heffingen

0

0

0

0

B Algemene uitkering

0

0

0

0

C Dividend

-235.583

9.914

9.914

9.914

D Saldo Financiering

-70.389

0

0

0

E Overig

35.000

-35.000

0

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-270.972

-25.086

9.914

9.914

A Overhead

-130.162

0

0

0

B Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

C Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal Overhead, VPB en onvoorzien

-130.162

0

0

0

Totaal mutaties exploitatie

-179.447

48.839

48.839

48.839

Ga naar boven