Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sAlgemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend Alliander

4.1

-320.000

0

0

0

Dividend BNG

4.2

-89.000

0

0

0

Rente geldleningen

4.3

-50.000

0

0

0

Doorberekende rente grex

4.3

-50.854

0

0

0

Lichtbakken, billboards 2019

4.4

10.150

0

0

0

Vrijval kapitaallasten 1e berap 2019

4.5

-10.725

0

0

0

Toevoeging aan de behoedzaamheidsreserve

4.6

300.000

0

0

0

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen

-210.429

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Dividend Alliander
Het dividend Alliander over 2018 valt veel hoger uit dan geraamd. Oorzaak is o.a. een incidentele opbrengst vanwege de verkoop van een bedrijfsonderdeel. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

4.2 Dividend BNG
Het dividend BNG over 2018 valt hoger uit dan geraamd. Oorzaak is de verhoging van het uitkeringspercentage van 37,5% naar 50,0%. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2020-2023.

4.3 Rente geldleningen
De rente op geldleningen zal lager uitvallen dan in de begroting 2019 is geraamd als gevolg van een lagere financieringsbehoefte dan verwacht. Bovendien rekenen we meer rente toe aan de grondexploitatie dan verwacht.

4.4 Lichtbakken, billboards 2019
Vorig jaar zijn we een overeenkomst aangegaan voor het plaatsen, beheren en onderhouden van abri's. Van de 33 abri-reclamevensters zijn er (slechts) 26 geplaatst. Hierdoor zijn de opbrengsten niet € 47.850 zoals verwacht maar € 37.700 in 2019. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. De mutatie is incidenteel. De verwachting is dat er in de komende jaren meer dan 26 abri-reclamevensters worden geplaatst. Dit zal dan resulteren in meer opbrengsten. Indien deze wijziging toch structureel blijkt zal deze de 2e Bestuursrapportage 2019 worden opgenomen.

4.5 Resultaat op kapitaallasten
De kapitaallasten 2019 zijn berekend en leveren een voordeel op. De specificatie en de toelichting is in deze rapportage opgenomen bij het onderdeel 'Kapitaallasten en investeringskredieten'.

4.6 Behoedzaamheidsreserve
Het exploitatiesaldo 2019 valt op grond van de afwijkingen in de 1e Bestuursrapportage 2019 voordelig uit. Oorzaak zijn voornamelijk de meevallers op dividend en rente. Aangezien voor het opleveren van een sluitende Financiële Kadernota 2020-2023 de behoedzaamheidsreserve nagenoeg geheel is ingezet en we nog in onzekerheid verkeren over de uitkomsten van de Meicirculaire voor wat betreft de algemene uitkering 2018 en 2019, stellen wij voor om de behoedzaamheidsreserve nu met een bedrag van € 300.000 te versterken.

Ga naar boven