Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment en komt op grond van de 1ste bestuursrapportage 2020 op € 42.181 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder is meegenomen bij de samenstelling van de financiëe kadernota 2021-2024.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo
+=nadeel en - = voordeel

2020

2021

2022

2023

001

Beginstand na de Kadernota en de Toekomsbestendige begroting

0

0

0

0

002

1ste Bestuursrapportage 2020

42.181

31.000

31.000

31.000

Saldo begroting

42.181

31.000

31.000

31.000

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2020 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2020 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten voor 2021 en verder van deze kredietmutaties zijn berekend en geven aan dat er verwaarloosbaar resultaateffect ontstaat. De effecten worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2021.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen meestal bij elkaar in hetzelfde programma. De bijstelling van de kapitaallasten is voor de leesbaarheid onder algemene dekkingsmiddelen in één bedrag opgenomen, maar zal in de begrotingswijziging alle programma's raken.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma
+=nadeel en - = voordeel

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

138.777

0

0

0

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

166.601

31.000

31.000

31.000

Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

39.930

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

-366.477

0

0

0

Overhead, VPB en onvoorzien

63.350

0

0

0

Totaal

42.181

31.000

31.000

31.000

Ga naar boven