Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2019 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 2de bestuursrapportage 2018 (deze was niet meegenomen in de samenstelling van de begroting 2019) en de 1ste bestuursrapportage 2019. Het begrotingsaldo voor het jaar 2019 komt op € 14.927 voordelig.

Voor de jaren 2020 en verder zijn de begrotingssaldi meegenomen bij de samenstelling van de financiëe kadernota 2020-2023.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo
+=nadeel en - = voordeel

2019

2020

2021

2022

001

Resultaat 2de bestuursrapportage 2018

26.200

66.318

35.095

66.213

002

Resultaat 1ste bestuursrapportage 2019

-41.127

0

0

0

Saldo begroting

-14.927

66.318

35.095

66.213

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2019 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2019 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt.

De kapitaallasten voor 2020 en 2021 van deze kredietaanvragen zijn berekend en geven aan dat er voor het jaar 2020 een voordeel wordt gerealiseerd en voor 2021 en verder een te verwaarlozen nadeel. De effecten worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2020.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen steeds bij elkaar in hetzelfde programma. De bijstelling van de kapitaallasten is voor de leesbaarheid onder algemene dekkingsmiddelen in één bedrag opgenomen, maar zal in de begrotingswijziging alle programma's raken.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma
+=nadeel en - = voordeel

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

89.302

0

0

0

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

65.000

0

0

0

Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

15.000

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

-210.429

0

0

0

Overhead, VPB en onvoorzien

0

0

0

0

Totaal

-41.127

0

0

0

Ga naar boven