Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sKapitaallasten en investeringskredieten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Kapitaallasten en investeringskredieten

Kapitaallasten
Voor de aanmelding van de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn de kapitaallasten berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. Het resultaat is € 139.145 voordelig. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op. De afwijkingen betreffen investeringswerken op verschillende programmaonderdelen, zoals:

Kapitaallasten

2019

Bruggen

-17.060

Lichtmasten/OV

-13.060

Verkeerslichten

-20.430

Wegen

-40.051

Reiniging

-23.655

Pompen en riolen

-14.164

Overigen

-45.349

Rente geldleningen

34.624

Voordeel kapitaallasten 2019

- 139.145

Omdat er minder rente wordt doorberekend aan investeringen ontstaat op het onderdeel "Geldleningen" een nadeel. Voor zover de kapitaallasten betrekking hebben op exploitaties waarvan het resultaat wordt verrekend met een reserve of voorziening, wordt het voor- of nadeel nu ook verrekend met de betreffende reserve of voorziening. In totaal wordt € 128.420 toegevoegd. In de tabel hieronder is dat in beeld gebracht.

Kapitaallasten

2019

Ontwikkeling kapitaallasten

-139.145

Reserve reiniging toevoeging

90.601

Reserve IBOR

23.655

Voorziening rioleringen verlaging dotatie

14.164

Netto voordeel kapitaallasten 2018

-10.725

Investeringskredieten
Bij samenstelling van de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn de lopende investeringskrediet beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen. In de tabel die hierna is opgenomen zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2020 weergegeven.

Kapitaallasten

NR

Omschrijving

Bedrag

Looptijd

Jaar

2020

2021

1

Kipper aanhanger tractor

7.500

8 jaar

2019

994

994

2

Portocabin milieustraat

20.000

15 jaar

2019

1.483

1.483

3

7210902 Vervanging veegauto

50.000

8 jaar

2019

7210889 Wagenpark 8 jaar

-50.000

8 jaar

2019

4

7210903 Vrachtwagen met kraan )

20.000

15 jaar

2019

1.483

1.483

5

7230584 Fietspaden betonnen platen

700.000

45 jaar

2019

20.806

20.806

6

Wegen Zijldijk

350.000

45 jaar

2020

10.403

7

Zijlstroom (verschuiving damwand)

200.000

45 jaar

2019

5.944

5.944

8

7230595 Wegen De Leyhof

-1.250.000

45 jaar

2019

-37.153

-37.153

9

Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen

40.000

5 jaar

2019

8.300

8.300

Dekking uit onderhoudsbudget

-8.300

-8.300

10

7230621 Hekwerk kinderboerderij

1.836

25 jaar

2019

86

86

Dekking uit onderhoudsbudget

-86

-86

11

Uitkijkpunt Munnikkenpolder

30.000

50 jaar

2019

825

825

Dekking uit onderhoudsbudget

-825

-825

12

7210731 Riool gemalen revisie 8 jr

-66.000

8 jaar

2019

7210732 Riool 2015 waterplan verv duiker

-70.000

8 jaar

2019

13

7210948 Damschermwand Doeshaven

-140.000

20 jaar

-8.050

-8.050

7210948 Damschermwand Doeshaven

160.000

50 jaar

4.400

4.400

14

7230584 Leiderdorpse brug

1.550.000

25 jaar

2019

7230584 Leiderdorpse brug

-1.550.000

25 jaar

2020

15

7210945 renovatie MEC

15.000

20 jaar

2019

863

863

Dekking uit bestaand budget

-863

-863

16

7210892 transformatie HSL

100.000

Bijdrage Oude Rijnzone

-100.000

Effect kapitaallasten m.i.v. 2020

-10.092

310

1. Aanhanger tractor € 7.500
De huidige aanhanger (kipper) achter de tractor is inmiddels 25 jaar oud en aan vervanging toe. Hiervoor was niet eerder een vervangingskrediet opgenomen. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 993 en worden meegenomen in de begroting 2020.

2. Portocabin Milieustraat € 20.000
Huidige portocabin (onderkomen medewerkers) op milieustraat is in slechte staat en dient vervangen te worden. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 1.483 en worden meegenomen in de begroting 2020.

3. Vervanging veegauto € 50.000 en vervanging wagenpark € -50.000
Vanwege duurzaam inkopen van een elektrisch voertuig voor veegvuil wordt het vervangingskrediet voor de veegauto en het algemene krediet voor het wagenparkt samengevoegd zodat er voldoende budget beschikbaar is. Beide investeringen hebben dezelfde afschrijvingstermijn, dus samenvoegen heeft budgettair geen consequenties.

4. Vrachtwagen met kraan € 20.000

Verhoging van het reeds beschikbare krediet voor de vrachtauto met autolaadkraan met € 20.000. Verwachting is dat de aanschaf hoger is dan het beschikbare krediet. De huidige autolaadkraan is een 12 ton meter kraan. De kraan kan niet alle werkzaamheden uitvoeren (zoals het optillen van big bags met zand/grond) die nodig zijn. De wens is om een 15 ton meter kraan aan te schaffen. Hierdoor valt de aanschafprijs hoger uit. De extra kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 1.483 en worden meegenomen in de begroting 2020.

5. Herinrichting fietspaden betonnen platen € 700.000
Voor de herinrichting van de fietspaden met betonnen platen in Leiderdorp vragen wij een krediet van € 700.000. Om de veiligheid en toegankelijkheid te optimaliseren en te borgen, willen wij de fietspaden (denk bijvoorbeeld grotendeels aan de Engelendaal) gaan voorzien van betonnen rijplaten. Deze urgente wens speelt al enkele jaren binnen het domein beheer, bestuur en met name vanuit de burgers. Er is al een begin gemaakt aan de Persant Snoepweg met de platen en de ervaringen zijn zeer positief. Nu is de kans om op grotere schaal de losliggende tegels te vervangen met betonnen platen op de fietspaden, wat ten goede komt voor het toekomstig beheer en onderhoud. Rekening houdend met het tracé van het warmtenet in de Engelendaal en het ‘wisselgeld’ vanuit het project warmtenet, worden de fietspaden aan de Engelendaal planmatig in 2019 en 2020 uitgevoerd. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 20.805 en worden meegenomen in de begroting 2020.

6. Wegen Zijldijk € 350.000
In aansluiting op de werkzaamheden van Teylingen en Hoogheemraadschap is het noodzakelijk om het asfalt op Leiderdorps grondgebied te vervangen. Die vervanging vergt een investering van € 350.000. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2021 € 10.403 en worden meegenomen in de begroting 2020.

7. Zijlstroom (verschuiving damwand) € 200.000
Door de verschuiving van de damwand aan de Zijlstroom is het noodzakelijk om een voorzieningen te treffen, hiervoor vragen we een krediet aan van € 200.000. Deze damwand aan de Zijlstroom is mogelijk een tijdelijke oplossing. Pas als alles duidelijk is over de aanleg van de Leidse Ring Noord wordt duidelijk of deze damwand definitief gehandhaafd wordt. Vooralsnog houden we een afschrijvingstermijn van 45 jaar aan. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 5.945 en worden meegenomen in de begroting 2020.

8. Wegen De Leyhof € -1.250.000
Het krediet voor de wegen Leyhof wordt verlaagd met een bedrag van € 1.250.000. Dit is mogelijk doordat de scope is gewijzigd. De scope wijziging ten opzichte van de krediet aanvraag (eerste aanvraag in 2016) en de werkelijk uitvoering na de zomervakantie 2018 hebben met name te maken met keuzes die binnen dit project zijn gemaakt. Zo hebben een aantal zaken ‘voordelen’opgeleverd:

  • Het niet vervangen van het riool, waardoor het straatwerk minder aangepast diende te worden;
  • Het in eerste instantie ophogen met BIMS (lichtophogingsmateriaal). De ophoging wordt uitgevoerd met traditioneel zand. Doordat het riool nu niet mee gaat, maar pas als deze technisch aan vervanging toe is (levensduur 50-60 jaar), dan kunnen we BIMS overwegen;
  • Niet alle huisaansluitingen dienen vervangen te worden;
  • Het klein onderhoud die in 2017/2018 is uitgevoerd is goedkoper uitgevoerd;
  • Tussen de directieraming en de aanneemsom zat een groot verschil, waardoor er een aanbestedingsvoordeel ontstond.

De kapitaallasten dalen met ingang van 2020 met € 37.153.

9. Tijdelijke geluidsmaatregel boogwoningen € 40.000
Voor de tijdelijke geluidsmaatregel aan de boogwoningen (Zijlstroom) vragen we een krediet aan van € 40.000. De definitieve geluidsvoorziening zal worden meegenomen met de realisatie van de Leidse Ring Noord, dit zal effect hebben voor zowel de polderwoningen als de boogwoningen. De kapitaallasten bedragen m.i.v. 2020 € 8.300 en worden gedekt uit bestaand budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

10. Hekwerk kinderboerderij € 1.836
Het hekwerk van de kinderboerderij is iets duurder uitgevallen dan vooraf begroot. De extra kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 86 en worden gedekt uit bestaand budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

11. Uitkijkpunt Munnikkenpolder € 30.000
In 2018 is aan bewoners en betrokkenen van de Munnikkenpolder toegezegd door de voormalig groenbeheerder en wethouder om een uitkijkpunt, inclusief damwand te realiseren. Om dit te kunnen realiseren vragen we een krediet aan van € 30.000. De kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 825 gedekt uit bestaande budget binnen de begroting. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

12. Riool gemalen revisie € -66.000 en Riool 2015 waterplan verv.duiker € -70.000
Door actualisering van het IWKP kunnen deze eerder beschikbaar gestelde kredieten vrijvallen. Gevolgen voor de kapitaallasten zijn al verwerkt in het IWKP en dus heeft deze verlaging van kredieten geen budgettair effect.

13. Damschermwand Doeshaven € 20.000
Voor het vervangen van de damschermwand bij Doeshaven is in de 2e Bestuursrapportage 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 140.000. Hierbij is toen uitgegaan van een bepaalde damschermwand met een levensduur van 20 jaar. Tijdens het werk is echter gebleken dat er meer vervangen moet worden dan voorzien en daarnaast gaat de voorkeur uit naar een betere kwaliteit, waardoor de levensduur langer is. We stellen voor om het krediet te verhogen met € 20.000 en tegelijkertijd om de afschrijvingstermijn te verhogen van 20 jaar naar 50 jaar, waardoor het geen extra kosten in de exploitatie met zich mee brengt. De nieuwe kapitaallasten vallen, rekening houdend met deze verhoging, m.i.v. 2020 € 3.650 lager uit en worden meegenomen in de begroting 2020.

14. Leiderdorpse brug € 1.550.000
Voor de Leiderdorpse brug is een deel van het investeringskrediet al in 2019 nodig (€ 1.550.000). Volgens het investeringsplan in de begroting 2019 zou dit krediet in 2020 beschikbaar moeten komen. Het naar voren halen van dit krediet heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten, deze zijn reeds meegenomen in de Beheerplannen IBOR (KN2020).

15. Renovatie MEC € 15.000
Bij de vaststelling van de duurzaamheidsagenda op 27 maart 2017 is besloten om de doelstelling van het MEC te verbreden. Er is een renovatie en een herinrichting nodig om hieraan te kunnen voldoen. Op 8 juli 2018 stelde de gemeenteraad krediet beschikbaar om het Milieu Educatief Centrum Leiderdorp opnieuw in te richten. Dit krediet blijkt nu onvoldoende te zijn, daarom heeft het college conform de financiële verordening besloten (Z/19/075439/144136 B&W besluit) tot een aanvullend krediet van € 15.000. De kapitaallasten m.i.v. 2020 bedragen € 863 en zijn binnen de begroting gedekt. Verwerking wordt meegenomen in de begroting 2020.

16. Voorbereiding transformatie HSL infocentrum € 100.000
Op 27 maart 2017 is een voorbereidingskrediet van €70.000 verstrekt voor de voorbereiding van de transformatie van het HSL informatiecentrum. Er is meer geld nodig om het project voor te bereiden dan in 2017 voorzien. Wij verwachten nog ca € 100.000 nodig te hebben. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage van de Oude Rijnzone van € 1,2 miljoen. Na de zomer zullen we uitvoeringskrediet aanvragen.

Ga naar boven