Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sPersonele lasten 2019

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Personele lasten 2019

Voor de 1e rapportage is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de prognose afgezet tegen de begroting voor de relevante personele kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

  • Salarislasten
  • Inhuur derden en detachering
  • Studiekosten
  • Taakstelling op formatie

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Loonkosten prognose 2019

Totaal

%

begroot salarissen

3.880.987

100%

prognose salarissen

3.627.098

93%

ruimte/tekort salarissen

253.889

7%

­

­

­

begroot ingeleend/uitgeleend personeel

110.454

100%

prognose ingeleend/uitgeleend personeel

343.840

311%

ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel

-233.386

-211%

­

­

­

begroot studiekosten

75.318

100%

prognose studiekosten

69.656

92%

ruimte/tekort studiekosten

5.662

8%

­

­

­

taakstelling

-

-

­

­

­

totaal ruimte/tekort

26.166

6,72%

voordelig

Salarislasten ­
De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden.

Inhuur derden / detachering­
De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structule formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld. Op dit moment lopen we op dat punt redelijk op schema.
Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. De detachering wordt vooraf doorgaans niet begroot maar door de inzet van deze medewerkers ontstaat een voordeel binnen de loonkosten. Ook voor deze post geldt dat deze in samenhang met de totale loonkosten moet worden beoordeeld.

Opleidingen­
De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting­
Het totaal van de personele lasten- en baten laat een gering voordeel ten opzichte van de begroting zien. Op dit punt melden we dan ook geen voor- of nadeel.

Ga naar boven