Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sPersonele lasten 2020

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Personele lasten 2020

Voor de 1e rapportage 2020 is een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. In onderstaande tabel is de realisatie in de periode januari t/m april afgezet tegen de begroting over dezelfde periode voor de relevante personele kosten. In de 2e Bestuursrapportage 2020 nemen we een prognose voor het gehele jaar op. In de rapportage over de personele lasten maken we onderscheid in:

  • Salarislasten
  • Inhuur derden en detachering
  • Studiekosten

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten voor de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur en salarissen die rechtstreeks geboekt worden op investeringen, voorzieningen of grondexploitaties zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris- en inhuurkosten is als volgt:

Personele lasten jan-april 2020

Totaal

%

begroot salarissen

3.538.988

100%

prognose salarissen

3.181.266

90%

ruimte/tekort salarissen

357.722

10%

­

­

­

begroot ingeleend/uitgeleend personeel

105.906

100%

prognose ingeleend/uitgeleend personeel

555.350

524%

ruimte/tekort ingeleend/uitgeleend personeel

-449.445

-424%

­

­

­

begroot studiekosten

62.483

100%

prognose studiekosten

76.850

123%

ruimte/tekort studiekosten

-14.368

-23%

­

­

­

taakstelling

-

-

­

­

­

totaal ruimte/tekort

-106.090

-2,86%

nadelig

Salarislasten ­
De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een aantal openstaande vacatures. Deze vacatureruimte wordt o.a. gebruikt voor de inhuur van derden.

Inhuur derden / detachering­
De inhuur derden voorziet voor een deel in de tijdelijke opvulling van vacatures. Voor dat deel moeten de kosten worden gedekt uit het structule formatiebudget. In de begroting zijn daarnaast een aantal specifieke budgetten beschikbaar voor de inhuur van derden. De realisatie van deze budgetten moet dan ook in samenhang met de uitputting van de salarislasten worden beoordeeld. In deze rapportage wordt voor inhuur extra budget gevraagd voor de projectleider omgevingswet en voor de concerncontroller a.i. voor € 112.150 resp. € 90.000. Een deel van de gerealiseerde inhuur over de periode jan-april 2020 zal gedekt worden uit die extra budgetten. Rekening houdend met die aanmeldingen lopen we op redelijk op schema.
Met enige regelmaat worden medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten. Via Servicepunt71 wordt op die manier de aanwezige kennis van medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar. In 2020 zijn tot op heden geen medewerkers gedetacheerd bij regiogemeenten.

Opleidingen­
De besteding van het budget voor opleidingen ligt op schema.

Samenvatting­
Het totaal van de personele lasten- en baten laat een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting zien. Gelet op de 2 aanmeldingen in deze rapportage melden melden we verder geen voor- of nadeel.

Ga naar boven