Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Meedoen in Leiderdorp

Aanpassing bijdrage maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

1.1

69.800

69.800

69.800

69.800

Aanpassing budget inburgering

1.1

-69.800

-69.800

-69.800

-69.800

Aanpassing rijksbijdrage AOB

1.2

-198.601

-198.601

-198.601

-198.601

Aanpassing subsidie AOB

1.2

198.601

198.601

198.601

198.601

Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio

1.3

100.000

0

0

0

Dekking uit de reserve Sociaal domein

1.3

-100.000

0

0

0

Verschuiving van inburgering en nieuw beschut

1.4

55.000

55.000

55.000

55.000

Verschuiving naar bijzondere bijstand

1.4

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

Verschuiving van SHV, Pwet lokaal en WIZ Kinderopvang

1.4

66.642

66.642

66.642

66.642

Verschuiving naar minimabeleid

1.4

-66.642

-66.642

-66.642

-66.642

Advieskosten Werf

1.5

33.302

0

0

0

Beheerkosten Incluzio

1.6

20.000

20.000

0

0

Dekking uit de reserve Sociaal domein

1.6

-20.000

-20.000

0

0

Huur Splinterlaan

1.7

49.000

49.500

50.000

25.000

Exploitatiekosten Splinterlaan

1.7

12.790

11.290

10.790

5.395

Exploitatiekosten Sterrentuin

1.7

0

0

0

2.895

Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt

1.7

-60.790

-60.790

-60.790

-33.290

Herstel teveel huurinkomsten BplusC

1.8

55.000

0

0

0

Dagelijks onderhoud Sterrentuin 2019

1.9

14.500

0

0

0

Dekking uit de reserve Sociaal domein

1.9

-14.500

0

0

0

Verlaging huurinkomsten Bloemerd 1C

1.10

38.171

0

0

0

Exploitatielasten Bloemerd 1C

1.10

25.889

0

0

0

Verlaging huurinkomsten Buitenhoflaan 1

1.10

4.755

0

0

0

Dekking door subsidie bedragen

1.10

-68.815

0

0

0

Totaal mutaties Programma 1

89.302

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

1.1 Aanpassing maatschappelijke begeleiding
Het is een wettelijke taak van de gemeente om maatschappelijke begeleiding te bieden aan vergunninghouders die zich in de gemeente huisvesten. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de gemeente een bijdrage van de Rijksoverheid. De hoogte van de bijdrage hangt samen met het aantal te huisvesten vergunninghouders (huisvestingstaakstelling). De verwachte inkomsten uit de rijksbijdrage voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding is verlaagd op basis van de verwachte huisvestingstaakstelling. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor inburgering ook naar beneden bijgesteld.

1.2 AOB
Door de nieuwe verdeelsystematiek van de rijksoverheid met betrekking tot het onderwijsachterstandenbudget en de uitbreiding van de wettelijke taak van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt de gemeente vanaf 2019 aanzienlijk meer budget. Daartegenover staat dat de uitvoering van de wettelijk taak van de gemeente van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanzienlijk meer gaat kosten omdat het VVE-aanbod van 10 uur moet worden uitgebreid naar 16 uur per week.

1.3 Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio
Voor het project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio hebben we naast een werkbudget voor o.a. het organiseren van bijeenkomsten, ook middelen nodig voor het inhuren van expertise op het gebied van aanbesteding, financiën en juridische zaken. Hiernaast hebben we in 2019 nog steeds de verplichting om namens de Leidse regio capaciteit in te zetten in het regionaal beleidsteam Holland Rijnland. De totale projectkosten voor 2019 worden geschat op € 100.000 en worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

1.4 Verschuiving budget Werk en Inkomen
Bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn openeinde regelingen. Op basis van de uitkomsten van 2018 en de grotere nadruk op preventie verwachten we in 2019 opnieuw een tekort op bijzondere bijstand en minimabeleid. Dit kan grotendeels worden opgevangen door verschuiving binnen Programma 1B.

1.5 Advieskosten Werf
Voor de aanpassing van de werf en onderzoek naar Doesmeer en andere alternatieven in het kader van de verhuiscarrousel Sterrentuin zijn advieskosten gemaakt. Een groot deel daarvan is bij het vaststellen van het nieuwe investeringskrediet Sterrentuin op 4 maart 2019, daaraan toegevoegd. Abusievelijk is het overige deel ad € 33.302 niet ten laste van het jaarresultaat 2018 gebracht.

1.6 Incluzio
Met ingang van 2019 verzorgt Incluzio het (sociaal en facilitair) beheer van de drie accommodaties waar zij gebruik van maakt: de Sterrentuin, Splinterlaan en Dwars. Hiervoor was vanuit de situatie waarin SCw het beheer verzorgde € 25.000 beschikbaar. Omdat de ruimte waarover het beheer wordt gevoerd is toegenomen en het beheer is geïntensiveerd om het rendement van de accommodaties te verhogen, zijn ook de beheerkosten toegenomen. Voorgesteld wordt deze extra kosten voor 2019 te dekken uit de reserve sociaal domein, omdat intensivering van het beheer van de accommodaties bijdraagt aan de samenwerking en efficiënte inzet van ruimte t.b.v. welzijnsactiviteiten.

1.7 Exploitatie Splinterlaan
De huur die we betalen aan verhuurder van de bedrijfsruimte gelegen aan de Splinterlaan 156 (voormalig onderkomen Pluspunt) komt uit ouderenbeleid, subsidieprogramma huisvesting. De subsidie wordt voor de duur van de huursituatie (tot en met juni 2022) overgeheveld naar de exploitatie van het gehuurde. Daarna verhuist deze mee naar de exploitatie Sterrentuin.

1.8 BplusC
In 2017 werd met het oog op de afname van het aantal fysieke boeken een kleinere bibliotheek in de Sterrentuin per 2019 voorzien. Hierdoor zou BplusC minder ruimte huren en kon de huisvestingssubsidie teruggebracht worden van € 125.000 naar € 70.000. Dit was aan de uitgavenkant al aangepast (korting op subsidie), maar aan de inkomstenkant (huur) nog niet verwerkt in de begroting. Er wordt in 2019 dus € 55.000 teveel aan huurinkomsten van BplusC verwacht. We stellen voor om dit incidentele nadeel te dekken uit de algemene reserve. Bij de kadernota 2020 wordt dit nadelig effect meegenomen voor 2020 en verder.

1.9 Inhuizing Incluzio Sterrentuin en instandhouding accommodatie Splinterlaan
Voor de inhuizing van Incluzio in de Sterrentuin per januari 2019 diende de LVU uit de Sterrentuin naar de Splinterlaan te verhuizen die vanaf 2019 door de gemeente in plaats van Pluspunt wordt gehuurd. Voor enkele gebouwelijke aanpassingen en de inrichting van beide panden zijn in 2019 nog uitgaven gedaan uit het budget voor dagelijks onderhoud Sterrentuin, waardoor hierin een tekort is ontstaan. Voorgesteld wordt dit budget naar het oorspronkelijke niveau terug te brengen en te dekken uit de reserve sociaal domein. Omdat de locatie Splinterlaan (voormalige huisvesting Pluspunt) tot en met juni 2022 door de gemeente wordt gehuurd, dient hier budget te zijn voor dagelijks onderhoud dat niet door de verhuurder wordt vergoed.

1.10 Huurinkomsten SCw
Stichting Sociaal Cultureel Werk huurde tot 1 januari 2019 de locatie Dwars (Bloemerd 1C) en een ruimte op de Buitenhoflaan 1. Met het einde van deze Stichting vervallen deze huuropbrengsten per 1 januari 2019. De dekking komt uit het vervallen van de huursubsidie, dat is met een separate aanvraag ingediend. Deze huisvestingssubsidie is namelijk niet aan de nieuwe huurder Incluzio Leiderdorp beschikbaar gesteld. Incluzio maakt, omdat bij het aangaan van de overeenkomst onduidelijk was van welke accommodaties zij gebruik zou gaan maken, tot de verhuiscarrousel is gerealiseerd omniet gebruik van Dwars, de Buit, de Sterrentuin en de Splinterlaan. Voor de nieuwe situatie (± vanaf 2021) wordt een nieuwe verhuurstructuur ontwikkeld.

Ga naar boven