Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Aantrekkelijk Leiderdorp

Verschuiving beter begroten verwerkingskosten afval

2.1

0

0

0

0

Correctie raming opbrengst verkoop woonwagenterrein

2.2

15.000

0

0

0

Hogere afvoerkosten

2.3

45.000

0

0

0

Hogere inkomsten oud papier

2.3

-45.000

0

0

0

Hogere verwerkingskosten door stijging verbruiksbelasting

2.4

25.000

0

0

0

Hogere opbrengsten uit inzameling

2.4

-25.000

0

0

0

Natuurmeetnet monitoring

2.5

17.547

0

0

0

Dekking Natuurmeetnet van bollen en stinsen

2.5

-17.547

0

0

0

Aanpassing Beheerplannen vrijval uit de voorziening IBOR

2.6

-3.225.219

0

0

0

Aanpassing Beheerplannen storting in de reserve IBOR

2.6

114.364

0

0

0

Aanpassing Beheerplannen verhoging kosten

2.6

0

114.364

0

0

Dekking uit de reserve IBOR

2.6

0

-114.364

0

0

Storting in de reserve IBOR

2.6

2.380.855

0

0

0

Storting in de voorziening Civiele kunsten

2.6

400.000

0

0

0

Storting in de voorziening Water

2.6

200.000

0

0

0

Storting in de voorziening Straatmeubilair

2.6

10.000

0

0

0

Storting in de voorziening Groen

2.6

20.000

0

0

0

Storting in de voorziening Wegen

2.6

100.000

0

0

0

Dagelijks groenonderhoud verlaging

2.6

-91.000

0

0

0

Toevoeging in de voorziening IBOR

2.6

91.000

0

0

0

Duurzaam veilige maatregelen t.b.v. Hoogmadeweg

2.7

10.500

0

0

0

Duurzaam veilige maatregelen t.b.v. Hoogmadeweg

2.7

-10.500

0

0

0

Oeverinspectie en waterdieptemeting

2.8

50.000

0

0

0

Inhuur t.b.v. ondersteuning Team Leefomgeving

2.9

8.500

0

0

0

Dekking uit inhuur algemeen

2.9

-8.500

0

0

0

Totaal mutaties Programma 2 

65.000

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

2.1 Verschuiving beter begroten verwerkingskosten afval
De begrote kosten voor het verwerken van afval komen op kostensoort niveau niet meer overeen met de werkelijke verwerkingskosten. Door deze kosten beter te begroten is er ook beter op te sturen.

2.2 Correctie raming verkoop woonwagenterrein
In de begroting 2013 is met ingang van 2014 een opbrengst verkoop woonwagenterrein opgenomen van € 15.000. Deze is structureel opgenomen terwijl het volgens de bijlage “kadernota 2016-2019” de bedoeling was om die opbrengst voor de jaren 2014 tot en met 2017 te realiseren. In 2015 was al duidelijk dat deze opbrengstraming niet realistisch was. Toen is de raming voor de jaren 2016 en 2017 afgevoerd, maar die voor 2018 en verder abusievelijk blijven staan. Die raming is onterecht opgenomen en moet alsnog worden afgevoerd.

2.3 Hogere afvoerkosten/hogere inkomsten oud papier
In 2019 wordt een nieuw contract afgesloten voor het afvoeren van de afvalstromen van de milieustraat. De verwachting is dat de kosten van het afvoeren hoger worden. Dit kunnen we dekken doordat de inkomsten van oud papier structureel hoger blijken te zijn dan begroot.

2.4 Hogere verwerkingskosten door verbrandingsbelasting
In 2019 is de verbrandingsbelasting op verbranding van restafval opgehoogd naar € 32,05 per ton. Dit betekent dat de verwerkingskosten met ca. € 100.000 omhoog gaan. De verhoging kan voor ca. driekwart nog worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

2.5 Budget Natuurmeetnet
Vanuit de Natuurbeschermingswet wordt in het kader van de zorgplicht van de gemeente verwacht dat er actuele verspreidingsgegevens van de beschermde en bedreigde soorten binnen de gemeentegrenzen voorhanden zijn. Om aan te tonen dat we onze beleidsdoelen halen, zijn in de programmabegroting prestatie-indicatoren opgenomen. In het verleden werd natuurmeetnet bekostigd binnen de budgetten voor groen. Nu onlangs de beheerplannen IBOR zijn geactualiseerd, is gebleken dat er geen budget resteerde binnen de groen-budgetten voor de voortzetting van natuurmeetnet. Ondanks dat het geen wettelijke taak is, zijn deze gegevens wel noodzakelijk voor o.a. de ontwikkeling van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het natuurmeentnet heeft slechts nut indien het voor een lange periode wordt ingezet, aangezien een tendens pas na jaren zichtbaar is. De afgelopen jaren is geinvestereerd in het opzetten van het meetnet; de komende jaren worden de resultaten inzichtelijk. Het huidige contract voor natuurmeetnet is verlengd tot en met 2020. In de kadernota is deze post meegenomen voor 2020 meegenomen. Voor 2019 vragen we budget aan in deze 1e Bestuursrapportage, ter dekking voor 2019 verlagen we het budget voor planten van bollen en stinsen.

2.6 Mutaties m.b.t. Voorziening IBOR:
-In januari 2019 heeft B&W de beheerplannen Kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2029 vastgesteld. De financiële consequenties verwerken we in de kadernota 2020. Met ingang van 2020 wordt een vijftal nieuwe voorzieningen gevormd (voor civiele kunstwerken, water, straatmeubilair, groen en wegen) voor een totaal van € 730.000, ten laste van de huidige voorziening IBOR.
-Ter dekking van de extra kapitaallasten die voortvloeien uit de beheerplannen laten we een bedrag van € 2.380.855 vrijvallen van de voorziening IBOR, dat we storten in de Reserve IBOR. Het saldo van de Reserve IBOR komt hiermee op € 4.500.000, het totaal bedrag dat is meegenomen als dekking voor de kapitaallasten IBOR in de beheerplannen ten laste van de Reserve IBOR (kadernota 2020).
-In het verleden zijn een aantal posten ten laste van de exploitatie gebracht die we m.i.v. 2019 ten laste van de voorziening brengen. Voor 2019 verhogen we daarom de dotatie aan de voorziening met € 91.000 ten laste van de groen-budgetten. In de voorziening verhogen we daarom het budget voor groenstructuren met hetzelfde bedrag (vanaf 2020 is dit verwerkt in de beheerplannen 2020-2029).
-In de voorziening IBOR is het noodzakelijk het budget voor baggerwerkzaamheden 2019 met € 98.000 te verhogen. Deze ruimte is beschikbaar binnen het saldo van de voorziening IBOR.
-Rekening houdend met alle genoemde mutaties op de voorziening IBOR resteert per eind 2019 een saldo van € 114.000 dat zal worden ingezet voor onderhoud groen 2020 door de DZB en daarom vrijvallen ten gunste van de groenbudget 2020 in de exploitatie.

2.7 Ophogen budget duurzaam veilig
Voor de herinrichting Hoogmadeseweg worden er duurzaam veilige maatregelen (o.a.drempels) uitgevoerd. Hiervoor stelt de provincie subsidie beschikbaar van € 10.500.

2.8 Oeverinspectie Waterdieptemeting
Onlangs zijn alle beheerplannen IBOR geactualiseerd, waaronder Beheerplan Water. In dit beheerplan is o.a. gemeld dat in de voorgaande jaren circa 35% van het areaal van de watergangen in Leiderdorp is gebaggerd en dat er in 2019 een nieuwe inventarisatie gedaan zal worden om de baggernoodzaak in Leiderdorp in beeld te brengen. Daaruit zal dan een geactualiseerde meerjarenplanning baggerwerkzaamheden volgen op basis waarvan de onttrekkingen van de Voorziening Water voor de komende 10 jaren opnieuw zullen worden geraamd. Een andere zaak die in Beheerplan Water aan de orde kwam is dat het areaal m.b.t. beschoeiiingen in 2019 zal worden geïnspecteerd. Om in 2019 de waterdieptemeting uit te kunnen laten voeren in combinatie met een oeverinspectie is een bedrag van € 50.000 nodig.

2.9 Inhuur t.b.v. ondersteuning Team leefomgeving
Ter ondersteuning van Team Leefomgeving wordt € 8.500 inhuurbudget (centraal budget) overgeheveld naar inhuurbudget voor Team Leefomgeving.

Ga naar boven