Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord Vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Woord Vooraf

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2019 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiƫle verordening 2018 met het doel om efficiƫnt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten? In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Personele lasten en kapitaallasten
Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten en van de kapitaallasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.
De kapitaallasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2019. De voor- en nadelen worden in beeld gebracht en op onderdelen verrekend met specifiek daarvoor ingestelde reserves.

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2019 op schema ligt.Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders