Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2021 naar de inzichten van dit moment. Het tekort voor 2021 volgens deze bestuursrapportage komt uit op een bedrag van € 362.836 nadelig. Het nadeel/voordeel voor de jaren 2022 en verder is meegenomen in de Financiële Kadernota 2022-2025.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo
+=nadeel en - = voordeel

2021

2022

2023

2024

001

Beginstand na de Kadernota

0

0

0

0

002

1ste Bestuursrapportage 2021

362.836

8.500

8.500

-51.500

Saldo begroting

362.836

8.500

8.500

-51.500

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2021 een tekort zien van € 362.836. Dat is voor Leiderdorpse begrippen een hoog bedrag zelfs als we voor ogen houden dat zich jaarlijks bij de jaarrekening meevallers voordoen. Los van dit ervaringsgegeven merken we het volgende op. In de decembercirculaire 2020 zijn en in de meicirculaire 2021 worden extra middelen beschikbaar gesteld als steunpakket 3 en 4 ter compensatie van de extra coronakosten voor een totaal bedrag van € 541.707. Dit bedrag is vooralsnog als beschikbaar budget op een algemene post geparkeerd en in de rapportage nog nauwelijks aangesproken.

Deze ontvangen middelen maken deel uit van de algemene uitkering en zijn als zodanig door de gemeente vrij besteedbaar. Dit budget kan uitsluitend worden aangesproken voor extra 'coronagerelateerde' uitgaven of verlies aan inkomsten. Omdat wij verwachten dat een deel van dit budget niet of niet volledig nodig is voor aanwijsbare extra coronagerelateerde uitgaven zal het eventuele overschot ook kunnen dienen voor extra uitgaven die in deze rapportage ook gemeld worden.

Het college heeft de ambitie om het huidige financiele tekort te dekken. In de 2e bestuursrapportage 2021 zal u hierover de resultaten aangeboden krijgen.

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2021 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2021 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen of te verhogen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per krediet uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2022 en verder zijn berekend en geven aan dat er gering resultaateffect ontstaat. De effecten m.i.v. 2022 worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2022.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we in deze rapportage de wijzigingen die bij elkaar horen meestal bij elkaar in het programma dat daarvoor de meest logische plaats is.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma
+=nadeel en - = voordeel

2021

2022

2023

2024

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

-25.000

0

0

0

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

80.431

0

0

-60.000

Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

-18.095

8.500

8.500

8.500

Algemene Dekkingsmiddelen

-13.202

0

0

0

Overhead, VPB en onvoorzien

338.702

0

0

0

Totaal

362.836

8.500

8.500

-51.500

Ga naar boven