Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord Vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Woord Vooraf

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2021 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2018 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Personele lasten, kapitaallasten en investeringskredieten en voortgang realisatie dekkingsmaatregelen Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten zijn eveneens berekend en het resultaat is, na verrekening met de daarvoor relevante reserve en voorziening in deze rapportage onder algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Tenslotte is, overeenkomstig de toezegging van ons college bij de vaststelling van de begroting, ingegaan op de voortgang in de realisatie van de dekkingsmaatregelen waartoe vorig jaar is besloten.

Corona
Over de gevolgen van corona wordt u geïnformeerd in de reguliere P&C-producten. In de prognose 2021 is waar dat maar mogelijk is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Net als vorig jaar zien we dat er op dit punt nogal wat onzekerheden zijn in de mate waarop compensatie mogelijk is. De steunpakketten die als onderdeel van de algemene uitkering beschikbaar komen zijn wel in deze rapportage opgenomen.

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2021 op schema ligt.Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders